Myths & Truths About Cholesterol, Greek Translation


English Original | Greek PDF laid out trifold brochure style


Μύθοι & Αλήθειες για τηνΧοληστερόλη

ΙΔΡΥΜΑ ΟΥΕΣΤΟΝ Α. ΠΡΑΪΣ

Υπέρ των Σοφών Παραδόσεων

ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Ενημέρωση • Έρευνα • Κινητοποίηση

PMB 106-380
4200 Wisconsin Avenue, NW
Washington, DC 20016
Τηλέφωνο (202) 363-4394
Φαξ (202) 363-4396
www.westonaprice.org

Copyright © 2006 The Weston A. Price Foundation. All Rights Reserved.

Μύθοι και Αλήθειες

ΜΥΘΟΣ Όσοι έχουν υψηλή χοληστερόλη είναι πιό επιρρεπείς σε καρδιακές προσβολές

ΑΛΗΘΕΙΑ Οι νέοι και οι μεσήλικες άνδρες που έχουν χοληστερόλη πάνω απο 350 έχουν κάπως μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής προσ-βολής. Οσοι έχουν χοληστερόλη κάτω απο 350 δεν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απο αυτούς που έχουν πολύ χαμηλή χοληστερό-λη. Οι ηλικιωμένοι άνδρες και οι γυναίκες όλων των ηλικιών που έχουν υψηλά πίπεδαχοληστερόλης ζούν περισσότερο απο τους άλλους

ΜΥΘΟΣ Η χοληστερόλη και τα κεκορεσμέ-να λίπη μπλοκάρουν τις αρτηρίες.

ΑΛΗΘΕΙΑ Ελάχιστη χοληστερόλη ή κεκο-ρεσμένα λίπη υπάρχουν στα σημεία των αρ-τηριών όπου υπάρχει μπλοκάρισμα. Το μεγα-λυτερο μέρος είναι ασβέστιο και ακόρεσταλιπαρά οξέα.

ΜΥΘΟΣ Η διατροφή με κεκορεσμένα λίπηκαι τροφές υψηλής περιεκτικότητας χοληστε-ρόλης ανεβάζει την χοληστερόλη στο αίμακαι αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβο-λής.

ΑΛΗΘΕΙΑ Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότιδεν υπάρχει σχέση μεταξύ διατροφής και επι-πέδου χοληστερόλης στο αίμα. Δεν υπάρχειαπόδειξη ότι το κεκορεσμένο λίπος και ήπλούσια σε χοληστερόλη τροφή συντελούνσε καρδιοπάθεια. Απο τότε που οι Αμερικα-νοί άρχισαν να μειώνουν το κεκορεσμένολίπος και την τροφική χοληστερόλη στην δια-τροφή τους αυξήθηκαν οι καρδιοπάθειες.

ΜΥΘΟΣ Τα φάρμακα πού χαμηλώνουν τηνχοληστερόλη έχουν σώσει πολλές ζωές.

ΑΛΗΘΕΙΑ Στις δύο πιό πρόσφατες μελέτεςμε δέκα χιλιάδες άτομα, η μείωση της χολη-στερόλης δεν έφερε καμμιά βελτίωση στηνεξέλιξη της ασθένειας.

ΜΥΘΟΣ Οι χώρες που έχουν υψηλή κατα-νάλωση ζωικών λιπών και χοληστερόληςέχουν υψηλότερο ποσοστό καρδιοπαθειών.

ΑΛΗΘΕΙΑ Υπάρχουν πολλές εξαιρέσειςστο θέμα αυτό, όπως η Γαλλία και η Ισπανία.Συσχετισμός δεν σημαίνει ότι αποτελεί καιαιτία. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι τρό-που ζωής στις πλούσιες χώρες που μπορεί νασυντελούν στις καρδιοπάθειες.

Κίνδυνοι απο τις Στατίνες.

Τα μοντέρνα αντιχοληστερινικά φάρμακαενεργούν μπλοκάροντας το ένζυμο HMGCoAreductase, απαραίτητο για την παραγωγήτης χοληστερόλης απο το συκώτι. Οι φαρμα-κευτικοί ανταγωνιστές του ενζύμου αυτούπληθαίνουν, ονομάζονται γενικά στατίνες,και κυκλοφορούν στο εμπόριο με ονομασίεςόπως Λίπιτορ, Μέβακορ, Πράβακολ, Ζοκόρκλπ.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΙ ΜΥΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ:Αυτή είναι η συνηθέστερη παρενέργεια τωνστατινών και εμφανίζεται μέχρι και στο 30%των ασθενών. Μυϊκοί πόνοι, πόνοι της μέσης,πόνοι στην φτέρνα, εξάντληση και μπέρδεματης ομιλίας προκαλούνται απο την παρεμπό-διση της παραγωγής απο το σώμα του Συν-Ενζύμου Q10 (Co-Q10), απαραίτητου για τηνλειτουργία των μυών. Οι παρενέργειες αυτέςείναι συνηθέστερες σ’ όσους γυμνάζονται.Μπορεί να εμφανιστούν μέχρι και τρία χρό-νια μετά την φαρμακευτική αγωγή με στατί-νες.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Τα ποσοστάκαρδιακής ανεπάρκειας έχουν διπλασιαστείαπο τότε που διαδόθηκαν οι στατίνες. Η καρ-διά είναι μύς που εξαρτάται απο την άφθονηπαροχή συνενζύμου Co-Q10.

ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ: Μούδιασμα, πό-νοι στα χέρια και στα πόδια, ή δυσκολία στοπερπάτημα συμβαίνουν συχνά σε όσους παίρ-νουν στατίνες. Συνήθως αποδίδονται σε «φυ-σική γήρανση» παρά στο φάρμακο.

ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΏΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: Πολλοί ασθενείς διαμαρτύρονται γιααπώλεια μνήμης και νοητικής ικανότητας,που φθάνει μέχρι και σε κρίση ολικής αμνη-σίας. Η σπουδαιότητα της παρενέργειας αυ-τής για τους πιλότους και τους οδηγούς αυτο-κίνητων είναι φυσικά κρίσιμη και για τονυπόλοιπο κόσμο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σε όλες τις μελέτες σε πειραμα-τόζωα μέχρι τώρα, οι στατίνες προκάλεσανκαρκίνο. Οι περισσότερες ανθρώπινες δοκι-μές δεν κράτησαν αρκετά για να διαπιστωθείαύξηση καρκίνων, αλλά σε μία μελέτη, ο καρ-κίνος στήθους στις γυναίκες που έπαιρνανστατίνες ήταν 1500% συχνότερος απο ότι σεόσες δεν έπαιρναν.

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πολλές μελέτες δείχνουνσυσχετισμό χαμηλής χοληστερόλης με κατά-θλιψη.

Αν Δεν Φταίει η Χοληστερόλη,Τότε Τί Φταίει;

Πολλοί επιστήμονες έχουν αναπτύξει έγκυ-ρες θεωρίες σχετικές με τα αίτια της επιδημί-ας καρδιοπαθειών στις δυτικές κοινωνίες.Μεταξύ αυτών είναι:

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ A και D.Στην δεκαετία του 30, ο χειρούργος οδοντία-τρος Weston A. Price, παρατήρησε ότι οι καρ-διοπάθειες αυξάνονταν στους μήνες που ταεπίπεδα των φυσικών λιποδιαλυτών βιταμι-νών στο ντόπιο βούτυρο ήταν μειωμένα.

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β6, Β12 καιΦολικού Οξέως (Folic Acid). O γιατρός Κίλ-μερ Μακ Κάλλυ, MD, PhD, απέδειξε ότι ηανεπάρκεια αυτή προκαλούσε αύξηση τουεπιπέδου της ομοκυστίνης στο αίμα, πουαποτελεί δείκτη καρδιοπάθειας.

ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (trans-fatty acids). Ο Φρέντ Κάμμεροου, PhD,και πολλοί άλλοι συνέδεσαν την καρδιοπά-θεια με την υποκατάσταση των κεκορεσμέ-νων λιπών με τά transfats. Τα κεκορεσμέναλίπη στην πραγματικότητα μας προστατεύ-ουν απο τις καρδιοπάθειες με πολλούς τρό-πους.

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ: Η ανεπάρκειαμαγνησίου, χαλκού και βαναδίου έχουνσυνδεθεί με την καρδιοπάθεια.

Η ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: ΟJ.C. Annand, ένας Βρετανός ερευνητής,παρατήρησε αύξηση καρδιοπαθειών στιςπεριοχές που είχε εισαχθή η παστερίωση τουγάλακτος, αντίθετα με τις περιοχές όπου τογάλα προσφέρονταν ακόμη απαστερίωτο.

ΤΟ ΣΤΡΕΣΣ. Οι καρδιακές προσβολέςσυχνά συμβαίνουν μετά απο περίοδοέντασης/στρές που εξαν-τλεί τα αποθέματαπολλών θρεπτικών ουσι-ών αποθέματα τοσώμα.

Δυστυχώς ελάχιστα ερευνητικά κονδύλια δια-τίθεναι για την μελέτη των θεωριών αυτών. Οιπερισσότερες έρευνες καρδιοπάθειας χρημα-τοδοτούνται απο το Εθνικό Ινστιτούτο Καρ-διάς, Πνευμόνων καί Αίματος, που είναι γεράπροσκολημένο στην λανθασμένη θεωρία ότι ηχοληστερόλη και το κεκορεσμένο λίπος προ-καλούν καρδιοπάθεια.

Οι Πολλαπλοί Ζωτικοί Ρόλοι της Χοληστερόλης

 • Η χοληστερόλη παράγεται απο όλα σχεδόντα κύτταρα του σώματος.
 • Η χοληστερόλη αδιαβροχοποιεί την μεμ-βράνη των κυττάρων για να μπορούν ναπραγματοποιούν διαφορετικές χημικές κα-τεργασίες στο εσωτερικό τους απ’ ότι συμ-βαίνει έξω.
 • Η χοληστερόλη είναι το φυσικό επισκευα-στικό υλικό που χρησιμοποιεί το σώμα γιανα θεραπεύει τα τραύματα, όπως τα σχισί-ματα και τις φλεγμονές των αρτηριών.
 • Πολλές σημαντικές ορμόνες κατασκευά-ζονται απο τό σώμα με βάση την χοληστε-ρόλη, όπως αυτές που ρυθμίζουν τον μετα-βολισμό των ορυκτών, το σάκχαρο του αί-ματος, αυτές πού μας βοηθούν να αντιμε-τωπίσουμε το στρές, καθώς καί όλες τιςσεξουαλικές ορμόνες, όπως η τεστοστερό-νη, τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη.
 • Η χοληστερόλη είναι ζωτικής σημασίας γιατην λειτουργία του εγκεφάλου και του νευ-ρικού συστήματος.
 • Η χοληστερόλη μας προστατεύει απο τηνκατάθλιψη και παίζει ρόλο στην αξιοποί-ηση της σεροτονίνης, της ουσίας που μαςκάνει να αισθανόμαστε «θαύμα».
 • Τα άλατα της χολής που χρειάζονται γιατην χώνεψη των λιπών παράγονται με βά-ση την χοληστερόλη μέσα στον οργανισμό.
 • Η χοληστερόλη είναι ο πρόδρομος της βι-ταμίνης D, που παράγεται στο σώμα μετην επίδραση των υπεριωδών ακτίνων τουήλιου πάνω στην χοληστερόλη που περιέ-χεται στο δέρμα μας.
 • Η χοληστερόλη είναι πανίσχυρο αντιοξει-δωτικό που μας προσατεύει απο τις ελεύ-θερες (οξειδωτικές) ρίζες, και συνεπώς αποτον καρκίνο.
 • Η χοληστερόλη, ιδιαίτερα η LDL, η λεγό-μενη «κακή», μας βοηθά να καταπολεμού-με τις μολύνσεις.

Πώς Να Αποφύγετε Την Καρδιοπάθεια

 • Μή στενοχωριέσται για την χοληστερόλη.Το στρές απο την άσκοπη ανησυχία μπορείνα δημιουργήσει ή επιτείνει την καρδιοπά-θεια.
 • Μη παίρνετε φάρμακα που ρίχνουν την χο-ληστερόλη. Συντελούν στην καρδιακή ανε-πάρκεια.
 • Αποφεύγετε τα κατεργασμένα τρόφιμα, ιδι-αίτερα τις τροφές που περιέχουν κατεργα-σμένα φυτικά έλαια και υδρογονωμένα λί-πη.
 • Τρώγετε το κρέας, το λίπος και τα εντόσθιαζώων ελεύθερης βοσκής.
 • Τρώτε πολλά θαλασσινά έλεύθερης βοσκής.
 • Μην τρώτε πρωτεΐνες-σκόνη, άπαχα κρέα-τα, ασπράδια αυγών χωρίς τον κρόκο, ήάπαχο γάλα. Η διατροφή με υπερβολικέςπρωτεϊνες που δεν περιέχουν τα θρεπτικάσυστατικά των ζωικών λιπών, εξαντλεί τααποθέματα βιταμίνης Α του οργανισμού καιοδηγεί σε καρδιοπάθεια.
 • Τρώτε συκώτι τουλάχιστο μιά φορά τηνβδομάδα για να σιγουρευτείτε ότι έχετε αρ-κετή βιταμίνη Β12 και Β6, φολικό οξύ, σίδη-ρο και χαλκό.
 • Παίρνετε μουρουνέλαιο και τρώτε αρκετόβούτυρο απο αγελάδες ελεύθερης βοσκής,για να έχετε επάρκεια βιταμινών Α, D καιΚ.
 • Διατηρείται το βάρος σας σε υγιή επίπεδα·ούτε πολύ, ούτε πολύ λίγο.
 • Γυμνάζεστε μέτρια και μάλιστα στο ύπαι-θρο.
 • Μή καπνίζετε. Αποφεύγετε την έκθεση σεπεριβαλοντικές τοξίνες.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
The Cholesterol Myths
by Uffe Ravnskov, MD, PhD.
www.ravnskov.nu/cholesterol.htm
www.westonaprice.org/moderndiseases

Tim Boyd was born and raised in Ohio, graduated from Case Western Reserve University with a degree in computer engineering, and worked in the defense industry in Northern Virginia for over 20 years. During that time, a slight case of arthritis led him to discover that nutrition makes a difference and nutrition became a serious hobby. After a pleasant and satisfying run in the electronics field, he decided he wanted to do something more important. He is now arthritis free and enjoying his dream job working for the Weston A. Price Foundation.

Leave a reply

© 2015 The Weston A. Price Foundation for Wise Traditions in Food, Farming, and the Healing Arts.